കുവൈറ്റിൽ താപനില ഉയരുന്നു; തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളേറെ, മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതർ

കുവൈറ്റിൽ താപനില ഉയരുന്നതിനാൽ താമസക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതർ. ചൂട് ഗണ്യമായി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ … Continue reading കുവൈറ്റിൽ താപനില ഉയരുന്നു; തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളേറെ, മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതർ