കുവൈത്തിൽ ബയോമെട്രിക് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂ‍ർത്തീയാക്കാൻ ഇനി അധികം സമയമില്ല: അവശരുടെ വീട്ടിൽ അധികൃതരെത്തും

ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ കുവൈത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് നല്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉടൻ … Continue reading കുവൈത്തിൽ ബയോമെട്രിക് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂ‍ർത്തീയാക്കാൻ ഇനി അധികം സമയമില്ല: അവശരുടെ വീട്ടിൽ അധികൃതരെത്തും