ടാൽക്കം പൗഡർ കൂടുതൽ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്യാൻസറിന് കാരണമായേക്കാം: മുന്നറിയിപ്പുമായി ക്യാൻസർ ഏജൻസി

ടാൽക്കം പൗഡർ ഇടാത്ത മനുഷ്യർ ചുരുക്കമാണ്. എന്നാൽ ഇത് ക്യാൻസറിന് കാരണമായേക്കാമെന്നു പലപ്പോഴും … Continue reading ടാൽക്കം പൗഡർ കൂടുതൽ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്യാൻസറിന് കാരണമായേക്കാം: മുന്നറിയിപ്പുമായി ക്യാൻസർ ഏജൻസി