കുവൈറ്റിൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയത് 40000-ത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ

കുവൈറ്റിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ അവധിയെടുത്തതിന് ഒഴികഴിവായി മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് ലഭിക്കാനായി … Continue reading കുവൈറ്റിൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയത് 40000-ത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ