കുവൈത്തിൽ ഫിങ്കർ പ്രിന്റ് വഴി ഹാജർ നില രേഖപ്പെടുത്താവരുടെ ശമ്പളം തടയുമെന്ന് മന്ത്രാലയം

ഹാജർ നില രേഖപ്പെടുത്താൻ ഫിങ്കർ പ്രിന്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാത്ത എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം … Continue reading കുവൈത്തിൽ ഫിങ്കർ പ്രിന്റ് വഴി ഹാജർ നില രേഖപ്പെടുത്താവരുടെ ശമ്പളം തടയുമെന്ന് മന്ത്രാലയം