കുവൈറ്റിൽ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സംവിധാനത്തിനെതിരെ അധ്യാപകരുടെ പ്രതിഷേധം

കുവൈറ്റിൽ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പേപ്പർ ഒപ്പ് സഹിതം പ്രവേശനവും എക്‌സിറ്റും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് … Continue reading കുവൈറ്റിൽ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സംവിധാനത്തിനെതിരെ അധ്യാപകരുടെ പ്രതിഷേധം