തൊഴിലുടമയുടെ പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ ബോട്ടുമായി രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് ബോട്ടുടമ

കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് തൊഴിലുടമയുടെ പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് ബോട്ടുമായി രക്ഷപ്പെട്ട് മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മുംബൈയിൽ എത്തിയ … Continue reading തൊഴിലുടമയുടെ പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ ബോട്ടുമായി രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് ബോട്ടുടമ