ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കുവൈത്തിലേക്ക് ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്: ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കി അധികാരികൾ

കുവൈത്തിലേക്കുള്ള ഫിലിപ്പീൻ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കി അധികാരികൾ. … Continue reading ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കുവൈത്തിലേക്ക് ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്: ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കി അധികാരികൾ