മുൻ കുവൈറ്റ് പ്രവാസി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു

മുൻ കുവൈറ്റ് പ്രവാസി വി പി ഭാസ്‌കരൻ (72 ) നാട്ടിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ … Continue reading മുൻ കുവൈറ്റ് പ്രവാസി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു