കു​വൈ​റ്റിൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വൈ​ദ്യ​ പ​രി​ശോ​ധ​ന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനസമയം നീട്ടി

കുവൈറ്റിൽ പ്രവാസികൾക്കായുള്ള മൂന്ന് വൈ​ദ്യ​ പ​രി​ശോ​ധ​ന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനസമയം നീട്ടി. അ​ലി സ​ബാ​ഹ് … Continue reading കു​വൈ​റ്റിൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വൈ​ദ്യ​ പ​രി​ശോ​ധ​ന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനസമയം നീട്ടി