കൊടുംക്രൂരത; 18കാരനെ കുത്തിക്കൊന്ന ശേഷം ശരീരത്തിന് മുകളിൽ കയറിനിന്നു നൃത്തം ചെയ്ത് 16 ക്കാരൻ

ഡൽഹിയിലെ വെൽക്കം ഏരിയയിൽ 18 കാരനെ കുത്തിക്കൊന്ന ശേഷം മൃതദേഹത്തിന് മുകളിൽ കയറി … Continue reading കൊടുംക്രൂരത; 18കാരനെ കുത്തിക്കൊന്ന ശേഷം ശരീരത്തിന് മുകളിൽ കയറിനിന്നു നൃത്തം ചെയ്ത് 16 ക്കാരൻ