അമ്മയോട് മൊബൈൽ ഫോൺ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ല, 10 വയസ്സുകാരൻ ഇയർ ബഡ് വിഴുങ്ങി; പുറത്തെടുത്തത് ഇങ്ങനെ

മക്ക: പത്തു വയസ്സുകാരന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് മൊബൈൽ ഇയർ ബഡ്. … Continue reading അമ്മയോട് മൊബൈൽ ഫോൺ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ല, 10 വയസ്സുകാരൻ ഇയർ ബഡ് വിഴുങ്ങി; പുറത്തെടുത്തത് ഇങ്ങനെ