ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏതൊരു ഭാഷയിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്ന അടിപൊളി ആപ്പ്

നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ബധിരരും കേൾവിക്കുറവുള്ളവരുമായ ആളുകൾക്കിടയിൽ ദൈനംദിന സംഭാഷണങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള … Continue reading ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏതൊരു ഭാഷയിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്ന അടിപൊളി ആപ്പ്