ദേശീയ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി

കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കാരനായി കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എജ്യുക്കേഷണൽ … Continue reading ദേശീയ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി