കുവൈത്തിൽ സിവിൽ ഐ.ഡി കാർഡ് വിതരണം വേ​ഗത്തിലായി; പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രതിദിനം 13000 കാർഡുകൾ

​കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ സിവിൽ ഐ.ഡി കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലെ കാലതാമസം അവസാനിച്ചതായി … Continue reading കുവൈത്തിൽ സിവിൽ ഐ.ഡി കാർഡ് വിതരണം വേ​ഗത്തിലായി; പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രതിദിനം 13000 കാർഡുകൾ