കുവൈറ്റിൽ ഫോൺ വിളിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പുകളിൽ ഇരയായത് നിരവധി പേർ

ഔദ്യോഗിക മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ നിന്നെന്നുള്ള വ്യാജേന ലഭിക്കുന്ന ഫോൺ വിളികളിൽ അകപ്പെട്ട് തട്ടിപ്പിനിരയായത് നിരവധി … Continue reading കുവൈറ്റിൽ ഫോൺ വിളിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പുകളിൽ ഇരയായത് നിരവധി പേർ