വില അറിഞ്ഞ് പൊന്ന് വാങ്ങി കരുതി വയ്ക്കാം; കുവൈത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില പരിശോധിക്കാം

കുവൈത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണത്തിന്റെ വിപണി വിലനോക്കുകയാണെങ്കിൽ 24 ക്യാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ gold ounce … Continue reading വില അറിഞ്ഞ് പൊന്ന് വാങ്ങി കരുതി വയ്ക്കാം; കുവൈത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില പരിശോധിക്കാം