അൺക്‌നോൺ നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോളുകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം; ഇതാ ഒരു അടിപൊളി ആപ്പ്

ഫേക്ക് കോളുകളും, അൺക്‌നോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോളുകളും ബുദ്ധിമുട്ടാകാറുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇതാ … Continue reading അൺക്‌നോൺ നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോളുകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം; ഇതാ ഒരു അടിപൊളി ആപ്പ്