കുവെെത്തില്‍ മരുന്ന് ക്ഷാമത്തിന്റെ 70 ശതമാനവും പരിഹരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

കുവൈത്ത് സിറ്റി: കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ രാജ്യം അനുഭവിച്ച മരുന്ന് ക്ഷാമത്തിന്റെ 70 ശതമാനവും … Continue reading കുവെെത്തില്‍ മരുന്ന് ക്ഷാമത്തിന്റെ 70 ശതമാനവും പരിഹരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം